Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2014

alexsis
Trzeba być bardzo pijanym, żeby moc tak pisać. Ale mówię Ci - gdybym miał gwarancję, że będę z Tobą chociaż rok, a potem mnie zabiją - przyjechałbym do Ciebie. Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromdnienie dnienie

July 01 2014

alexsis
4023 d482 500
Woda w uchu
Reposted fromdobry dobry viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
alexsis
Nie wiń za nic nikogo w swoim życiu, dobrzy ludzie dają szczęście, źli - doświadczenia, najgorsi ludzie dają Ci dobre lekcje, a najlepsi piękne wspomnienia.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway vianastypsychotic nastypsychotic
1499 0db1 500
Reposted fromekelias ekelias viaholymoly holymoly
alexsis
8960 4fb2
Reposted fromiamstrong iamstrong viaholymoly holymoly
alexsis
4509 9dcd
Reposted fromkaakashy kaakashy viaholymoly holymoly
alexsis
2485 652d
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaholymoly holymoly
alexsis
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaholymoly holymoly
alexsis
9593 34dc 500
Reposted fromholymoly holymoly
alexsis
alexsis
9946 5fb8
Reposted fromretaliate retaliate viaholymoly holymoly
alexsis
5457 706c 500
Reposted fromholymoly holymoly
alexsis
6100 956f
Reposted fromholymoly holymoly
alexsis

— Isn't she lovely!?
Reposted fromdreamadream dreamadream viaholymoly holymoly
alexsis
alexsis
5992 13b5
Reposted fromewelinaggg ewelinaggg viaholymoly holymoly
alexsis
Play fullscreen
We don't need anything
Or anyone.
Reposted fromnowaczi nowaczi
alexsis
8785 562a
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd
alexsis
8904 ed2e
Reposted fromleukopenia leukopenia
alexsis
8932 51e1
Reposted frommrozi mrozi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl